• naprawa szaf przesuwnych
  • naprawa stelaży schwab
  • usługi hydrualiczne
  • usługi malarskie
  • usługi stolarskie
  • usługi elektryczne
  • podłączanie pralek, zmywarek, prysznica
  • malowanie okien dachowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Naprawiacz Dariusz Szwed, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Naprawiacz Dariusz Szwed, a także przysługujących

Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Naprawiacz Dariusz Szwed na adres ul. Światowida 60B/32, 03-144 Warszawa bądź drogą elektroniczną mail: kontakt@naprawiacz.waw.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naprawiacz Dariusz Szwed, ul. Światowida 60B/32, 03-144 Warszawa

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Naprawiacz Dariusz Szwed przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Naprawiacz Dariusz Szwed lub gdy to jest niezbędne do wykonania umowy z Naprawiacz Dariusz Szwed (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Naprawiacz Dariusz Szwed (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:

marketingu produktów i usług Naprawiacz Dariusz Szwed; 3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Naprawiacz Dariusz Szwed, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Naprawiacz Dariusz Szwed.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Naprawiacz Dariusz Szwed usług na Pani/Pana rzecz.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

Upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej;

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Naprawiacz Dariusz Szwed umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Naprawiacz Dariusz Szwed uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naprawiacz Dariusz Szwed nie zamierza profilować Pani/Pana ani podejmować w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Naprawiacz Dariusz Szwed pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Naprawiacz Dariusz Szwed przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.

W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy,

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu

ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz

– przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Naprawiacz Dariusz Szwed, o którym mowa w pkt. II powyżej.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Naprawiacz Dariusz Szwed Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Naprawiacz Dariusz Szwed nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

Naprawiacz Dariusz Szwed